Mövzu üzrə bənzər suallara da baxa bilərsiniz.

JAVA proqramlaşdırmada comboBox silinmə

Salam,
JAVA proqramlaşdırma dilini yaxşı bilən şəxslərin köməyinə ehtiyacım var. Bir proqram üzərində çalışıram və bir nöqtədə yardım lazımdı. Kömək etmək istəyən olsa çox məmnun olaram.

Class-da mövcud kodlar bunlardır. Bu CLASS-ın etməli olduğu şey: mən fakulteti seçəndə o fakultetə bağlı kafedralar yüklənsin və sonra kafedra seçdikdə ona uyğun qruplar. Lakin problem odur ki, hər fakulteti seçəndə comboDepartment daxilindəki mövcud kafedralar silinməlidir və seçilən fakultetə uyğun kafedralar yüklənməlidir və də kafedra seçdikdə ona uyğun qruplar amma bu alınmır. Xəta alıram. Xətanı da qeyd edirəm aşağı… Bilirəm ki, problem comboDepartment.removeAllItems()-dən qaynaqlanır. Harda istifadə etməliyəm bu metodu və ya necə istifadə etməliyəm? Köməyi dəyənlər üçün indidən təşəkkürlər..

import java.awt.EventQueue;

import javax.swing.JFrame;

import java.awt.BorderLayout;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;

import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.ListSelectionModel;

import net.miginfocom.swing.MigLayout;

import javax.swing.UIManager;
import javax.swing.border.LineBorder;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import javax.swing.JPopupMenu;

import java.awt.Component;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;

import javax.swing.JMenuItem;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;


public class showStudentSection {

  private String db;
  private String db_user;
  private String db_pass;

  private JFrame frmStudents;
  private JTable table;

  private Lang lang = new Lang();
  private Theme theme = new Theme();
  private doSpecificOperations ops = new doSpecificOperations();
  private getTables getTable = new getTables();

  private JComboBox<String> comboGroup;
  private JComboBox<String> comboDepartment;
  private JComboBox<String> comboFaculty;
  private ArrayList<Integer> groupID = new ArrayList<Integer>();
  private ArrayList<Integer> depID = new ArrayList<Integer>();
  private ArrayList<Integer> facultyID = new ArrayList<Integer>();

  private Boolean first_time_fac = true;
  private Boolean first_time_dep = true;
  private Boolean first_time_grp = true;

  public static void main(String[] args) {
    try {
      UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel");
    } catch (Throwable e) {
      e.printStackTrace();
    }
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        try {
          showStudentSection window = new showStudentSection();
          window.frmStudents.setVisible(true);
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    });
  }


  public showStudentSection() {
    initialize();
  }


  private void initialize() {
    getDB();

    frmStudents = new JFrame();
    frmStudents.getContentPane().setBackground(theme.setColor(1));
    frmStudents.setTitle("Students");
    frmStudents.setBounds(100, 100, 909, 473);
    frmStudents.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
    frmStudents.getContentPane().setLayout(new BorderLayout(0, 0));

    JPanel upPanel = new JPanel();
    upPanel.setBorder(new LineBorder(theme.setColor(3)));
    upPanel.setBackground(theme.setColor(1));
    frmStudents.getContentPane().add(upPanel, BorderLayout.NORTH);

    JLabel lblFaculty = new JLabel("Faculty:");
    lblFaculty.setBackground(theme.setColor(1));
    lblFaculty.setForeground(theme.setColor(2));
    upPanel.add(lblFaculty);

    comboFaculty = new JComboBox<String>();
    comboFaculty.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {

        if(first_time_fac==false){
          LoadDepartments(facultyID.get(comboFaculty.getSelectedIndex()));

        }

        first_time_fac=false;
      }
    });
    comboFaculty.setBackground(theme.setColor(1));
    upPanel.add(comboFaculty);

    JLabel lblDepartment = new JLabel("Department:");
    lblDepartment.setBackground(theme.setColor(1));
    lblDepartment.setForeground(theme.setColor(2));
    upPanel.add(lblDepartment);

    comboDepartment = new JComboBox<String>();
    comboDepartment.addActionListener(new ActionListener() {

      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
        if(first_time_dep==false){
          LoadGroups(depID.get(comboDepartment.getSelectedIndex()));
        }

        first_time_dep=false;
      }
    });
    comboDepartment.setBackground(theme.setColor(1));
    upPanel.add(comboDepartment);

    JLabel lblGroup = new JLabel("Group:");
    lblGroup.setBackground(theme.setColor(1));
    lblGroup.setForeground(theme.setColor(2));
    upPanel.add(lblGroup);

    comboGroup = new JComboBox<String>();
    comboGroup.setBackground(theme.setColor(1));
    upPanel.add(comboGroup);

    JPanel downPanel = new JPanel();
    downPanel.setBorder(new LineBorder(theme.setColor(3)));
    downPanel.setBackground(theme.setColor(1));
    frmStudents.getContentPane().add(downPanel, BorderLayout.SOUTH);

    JButton btnClose = new JButton("Close");
    btnClose.setBackground(theme.setColor(1));
    btnClose.setForeground(theme.setColor(2));
    downPanel.add(btnClose);

    JPanel leftPanel = new JPanel();
    leftPanel.setBackground(theme.setColor(1));
    frmStudents.getContentPane().add(leftPanel, BorderLayout.WEST);
    leftPanel.setLayout(new MigLayout("", "[]", "[][][][][][][]"));

    JLabel lblStudentOperations = new JLabel("Student operations");
    lblStudentOperations.setBackground(theme.setColor(1));
    lblStudentOperations.setForeground(theme.setColor(2));
    leftPanel.add(lblStudentOperations, "cell 0 0,growx");

    JButton btnAddStudent = new JButton("Add student");
    btnAddStudent.setBackground(theme.setColor(1));
    btnAddStudent.setForeground(theme.setColor(2));
    leftPanel.add(btnAddStudent, "cell 0 1,growx");

    JButton btnDeleteStudent = new JButton("Delete student");
    btnDeleteStudent.setBackground(theme.setColor(1));
    btnDeleteStudent.setForeground(theme.setColor(2));
    leftPanel.add(btnDeleteStudent, "cell 0 2,growx");

    JButton btnEditStudent = new JButton("Edit student");
    btnEditStudent.setBackground(theme.setColor(1));
    btnEditStudent.setForeground(theme.setColor(2));
    leftPanel.add(btnEditStudent, "cell 0 3,growx");

    JLabel lblOperations = new JLabel("Other operations");
    lblOperations.setBackground(theme.setColor(1));
    lblOperations.setForeground(theme.setColor(2));
    leftPanel.add(lblOperations, "cell 0 4,growx");

    JButton btnFindStudent = new JButton("Find student");
    btnFindStudent.setBackground(theme.setColor(1));
    btnFindStudent.setForeground(theme.setColor(2));
    leftPanel.add(btnFindStudent, "cell 0 5,growx");

    JButton btnSaveTable = new JButton("Save table (xls)");
    btnSaveTable.setBackground(theme.setColor(1));
    btnSaveTable.setForeground(theme.setColor(2));
    leftPanel.add(btnSaveTable, "cell 0 6,growx");

    JPanel center = new JPanel();
    frmStudents.getContentPane().add(center, BorderLayout.CENTER);
    center.setLayout(new BorderLayout(0, 0));

    JScrollPane scrollPane = new JScrollPane();
    center.add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);

    table = new JTable();
    table.setSelectionBackground(theme.setColor(5));
    table.setShowVerticalLines(true);
    table.setShowHorizontalLines(true);
    table.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
    scrollPane.setViewportView(table);

    JPopupMenu popupMenu = new JPopupMenu();
    addPopup(table, popupMenu);

    JMenuItem mntmSeeStudentInformation = new JMenuItem("See student information");
    popupMenu.add(mntmSeeStudentInformation);

    LoadFaculties();
    LoadDepartments(facultyID.get(comboFaculty.getSelectedIndex()));
    LoadGroups(depID.get(comboDepartment.getSelectedIndex()));

    LoadStudents("WHERE facultyID="+facultyID.get(comboFaculty.getSelectedIndex())+" AND depID="+depID.get(comboDepartment.getSelectedIndex()) + " AND groupID="+groupID.get(comboGroup.getSelectedIndex()));

  }

  private void LoadStudents(String query)
  {

    DefaultTableModel model = new DefaultTableModel(){

      private static final long serialVersionUID = 1L;

      @Override
      public boolean isCellEditable(int row, int column)
      {
        return false;
      }

    };
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      Connection elaqe = DriverManager.getConnection(db,db_user,db_pass);
      Statement sorgu = elaqe.createStatement();
      ResultSet netice = sorgu.executeQuery("SELECT * FROM students " + query);
      int c_count = netice.getMetaData().getColumnCount();

      model.addColumn(lang.translate("student_no"));
      model.addColumn(lang.translate("name_surname"));
      model.addColumn(lang.translate("sex"));
      model.addColumn(lang.translate("birthday"));
      model.addColumn(lang.translate("birth_place"));
      model.addColumn(lang.translate("admission_year"));
      model.addColumn(lang.translate("profession"));
      model.addColumn(lang.translate("phone"));
      model.addColumn(lang.translate("e_mail"));
      model.addColumn(lang.translate("education_status"));

      while(netice.next())
      {
        Object[] row = new Object[c_count];
        row[0] = netice.getString("studentNO");
        row[1] = netice.getString("name");
        row[2] = netice.getString("gender");
        row[3] = netice.getString("date_birth");
        row[4] = netice.getString("place_birth");
        row[5] = netice.getString("admission_date");
        row[6] = getTable.getStudentProfessionText(netice.getString("profession"));
        row[7] = netice.getString("phone");
        row[8] = netice.getString("e_mail");
        row[9] = getTable.getStudentStatusText(netice.getString("education_status"));

        model.addRow(row);
      }

      elaqe.close();
      sorgu.close();

      table.setModel(model);
    } catch (Exception e) {
      ops.createInfoMessage(lang.translate("error"),lang.translate("db_error")+" (" + e.toString().substring(0, 40) + ")");
    }
  }

  private void LoadFaculties()
  {
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      Connection elaqe = DriverManager.getConnection(db,db_user,db_pass);
      Statement sorgu = elaqe.createStatement();
      ResultSet netice = sorgu.executeQuery("SELECT * FROM faculties");

      while(netice.next())
      {
        comboFaculty.addItem(netice.getString("name"));
        facultyID.add(netice.getInt("facultyID"));
      }

      elaqe.close();
      sorgu.close();
    } catch (Exception e) {
      ops.createInfoMessage(lang.translate("error"),lang.translate("db_error")+" (" + e.toString().substring(0, 40) + ")");
    }
  }

  private void LoadDepartments(int facultyID)
  {    
    comboDepartment.removeAllItems();
    depID.clear();
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      Connection elaqe = DriverManager.getConnection(db,db_user,db_pass);
      Statement sorgu = elaqe.createStatement();
      ResultSet netice = sorgu.executeQuery("SELECT * FROM department WHERE facultyID="+facultyID);

      while(netice.next())
      {
        comboDepartment.addItem(netice.getString("name"));
        depID.add(netice.getInt("depID"));
      }

      elaqe.close();
      sorgu.close();
    } catch (Exception e) {
      ops.createInfoMessage(lang.translate("error"),lang.translate("db_error")+" (" + e.toString().substring(0, 40) + ")");
    }
  }

  private void LoadGroups(int depID)
  {  
    comboGroup.removeAllItems();
    groupID.clear();
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      Connection elaqe = DriverManager.getConnection(db,db_user,db_pass);
      Statement sorgu = elaqe.createStatement();
      ResultSet netice = sorgu.executeQuery("SELECT * FROM groups WHERE depID="+depID);

      while(netice.next())
      {
        comboGroup.addItem(netice.getString("name"));
        groupID.add(netice.getInt("groupID"));
      }

      elaqe.close();
      sorgu.close();
    } catch (Exception e) {
      ops.createInfoMessage(lang.translate("error"),lang.translate("db_error")+" (" + e.toString().substring(0, 40) + ")");
    }
  }

  private void getDB()
  {
    try {
      BufferedReader bf = new BufferedReader(new FileReader(".\\mysql.db"));
      db = ops.decodeText(bf.readLine());
      db_user = ops.decodeText(bf.readLine());
      db_pass = ops.decodeText(bf.readLine());

      bf.close();
    } catch (Exception e) {
      ops.createInfoMessage(lang.translate("error"),lang.translate("cant_get_db_info")+" (" + e.toString().substring(0, 40) + ")");
    }
  }

  private static void addPopup(Component component, final JPopupMenu popup) {
    component.addMouseListener(new MouseAdapter() {
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
        if (e.isPopupTrigger()) {
          showMenu(e);
        }
      }
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {
        if (e.isPopupTrigger()) {
          showMenu(e);
        }
      }
      private void showMenu(MouseEvent e) {
        popup.show(e.getComponent(), e.getX(), e.getY());
      }
    });
  }
}

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: -1
at java.util.ArrayList.elementData(Unknown Source)
at java.util.ArrayList.get(Unknown Source)
at showStudentSection$3.actionPerformed(showStudentSection.java:133)
at javax.swing.JComboBox.fireActionEvent(Unknown Source)
at javax.swing.JComboBox.contentsChanged(Unknown Source)
at javax.swing.JComboBox.intervalRemoved(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractListModel.fireIntervalRemoved(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultComboBoxModel.removeAllElements(Unknown Source)
at javax.swing.JComboBox.removeAllItems(Unknown Source)
at showStudentSection.LoadDepartments(showStudentSection.java:310)
at showStudentSection.access$4(showStudentSection.java:308)
at showStudentSection$2.actionPerformed(showStudentSection.java:112)
at javax.swing.JComboBox.fireActionEvent(Unknown Source)
at javax.swing.JComboBox.setSelectedItem(Unknown Source)
at javax.swing.JComboBox.setSelectedIndex(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicComboPopup$Handler.mouseReleased(Unknown Source)
at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicComboPopup$1.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.access$400(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)**strong text**


Kateqoriya: Sual . , . Qısa keçid.

Verilmiş cavablar və yazılan şərhlər (1 cavab var)

(16:44, 06/02/2015 ) #52760

problem həll oldu. defaultcomboboxmodel istifadə etdim.

Cavablamaq üçün sağ sütundan hesaba daxil olmaq lazımdır

Bu suala aid öz sualım var:
Sual verin
Bu suala cavab vermək istəyirəm:
Cavab verin

Cavab verin


Cavab yazmaq üçün lütfən sağ sütundan və ya buradan hesaba daxil olun.

Üzvlər üçün giriş

Qeydiyyat

Elan qutusu

Son cavablar və şərhlər

selef cavab verdi - Gömrük rüsum (3 saat əvvəl)

Tamerlan Mammadov cavab verdi - Webmoney nagdlaşdırma (4 saat əvvəl)

selef cavab verdi - Webmoney nagdlaşdırma (4 saat əvvəl)

Fazil Sadıqov cavab verdi - Suruculuq vesiqesi var ama etibarname yoxdu (23 saat əvvəl)

Fazil Sadıqov cavab verdi - YouTube-də kanal açmaq (23 saat əvvəl)

Jackkahve cavab verdi - Turkiye kartina pul kocurmek (2 gün əvvəl)

Software Developer cavab verdi - Payoneer üçün sərfəli banklar hansıdır? (3 gün əvvəl)

AnarTv cavab verdi - Çindən Bakıya kargo firması (3 gün əvvəl)

Oruc Mahmudov cavab verdi - Aliexpressdən(xaricdən) telefon sifarişi vermək mümkünsüz olub?! (4 gün əvvəl)

Oruc Mahmudov cavab verdi - ali express den zakaz elemisem amma gecikir (4 gün əvvəl)

Software Developer cavab verdi - Gömrük rüsum (4 gün əvvəl)

Oruc Mahmudov cavab verdi - Aliexpress (5 gün əvvəl)

Software Developer cavab verdi - Gömrük rüsum (6 gün əvvəl)

Tamerlan Mammadov cavab verdi - pensiya kartımı vaxtı bitəndə başqa filialda dəyişdirə bilərəmmi? (6 gün əvvəl)

sli Kazimli cavab verdi - Qırmızı atestat almaq üçün nə etməli? (9 gün əvvəl)

Software Developer - 611 xal

E. Hacı - 603 xal

Onar Alili - 526 xal

Dilsuz - 448 xal

Cabbarov Sübhan - 426 xal

Maqa - 343 xal

Ruslan Butdayev - 328 xal

Namiq Bəndəli - 297 xal

U.Tarlan - 244 xal

Meherremoff - 234 xal

Sistemə daxil olmuş 22035 sualdan 93%-dən çoxu cavablandırılmışdır.

Proyekt haqqında

E-Haci.net istehsalı. © 2010-2020